1

 

Informacja dla słuchaczy III semestru kursu kwalifikacyjnego M.19

W dniu 29.04.2017 o godz. 9:45 w sali 57 r odbędzie się próbny pisemny egzamin zawodowy na komputerowych stanowiskach egzaminacyjnych w celu zweryfikowania swych danych oraz zapoznania procedurą egzaminacyjną OKE.

 

Uczestniczenie w egzaminie próbnym jest obowiązkowe . 05.05.2017 r. o godz. 15:30 odbędzie się szkolenie BHP przed przystąpieniem do praktycznych egzaminów końcowych.

Końcowy Egzamin zaliczeniowy  Dla III semestru KKZ M.19 odbędzie się:

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. pozycja 186 z późn. zm.); oraz Regulaminu KKZ w ODiDZ w Szczucinie* informuje się że egzamin końcowy KKZ odbędzie się :

  • część pisemna w dniu 05.05.2017 r. godz. 17:35 sala 63
  • cześć praktyczna w dniu 06.05.2017 r. wg harmonogramu, który zostanie podany                    do dnia 01.05.2017 r.

*Ukończenie kursu
1. Warunkiem ukończenia kursu przez słuchacza jest uzyskanie:
   - pozytywnych ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych wystawione przez nauczycieli oraz;
   - pozytywnej oceny ostatecznej z zaliczenia końcowego.
2. Słuchacz, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 

Kuratorium Kraków

OKE kraków

Powiatowy urząd pracy