7 KWIETNIA 2018 - Światowy Dzień Zdrowia

do tekstu20180404 085824Kluczowe założenia kampanii

Światowa Organizacja Zdrowia powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc
korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia.
W związku z tym wizja ?Zdrowie dla wszystkich? była naszym naczelnym drogowskazem przez ponad
70 lat. Jest ona również impulsem dla dążeń całej organizacji wspierających kraje w wysiłkach ku
stworzeniu powszechnej opieki zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC).
W tym jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa
światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego
Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich.
Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie
od miejsca i zasobności portfela.

Organizacja utrzymuje zorientowanie na powszechną opiekę zdrowotną poprzez serię wydarzeń
zaplanowanych na 2018 r. Pierwszym z nich jest Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia, będący okazją
do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.
Rola powszechnej opieki zdrowotnej
Kraje, które inwestują w powszechną opiekę zdrowotną, inwestują de facto w kapitał ludzki.
W
ostatnich dziesięcioleciach powszechna opieka zdrowotna zyskała status kluczowej strategii służącej
osiągnięciu celów rozwojowych, zarówno tych około zdrowotnych, jak i tych rozumianych w szerszym
kontekście. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko
sprzyja poprawie zdrowa obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed
epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga
wzrost gospodarczy i równość płci.
Wpływ Światowego Dnia Zdrowia
Niektóre kraje już poczyniły znaczące postępy w osiągnięciu powszechnej opieki zdrowotnej. Jednak
dla połowy światowej populacji dostęp do koniecznej opieki zdrowotnej jest wciąż niemożliwy. Jeśli
kraje chcą osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, kolejny miliard ludzi musi znaleźć się w zasięgu
powszechnej opieki zdrowotnej do 2023 r.
Celem Światowego Dnia Zdrowia jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej
opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu. Światowa Organizacja
Zdrowia wraz z partnerami podzieli się przykładowymi sposobami osiągnięcia powszechnej opieki
zdrowotnej poprzez serię wydarzeń i debat.
Cytując Dyrektora Generalnego WHO, ?nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami
finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia?.
W 2018 roku naszym celem jest inspirować, motywować i doradzać podmiotom związanym z
powszechną opieką zdrowotną, by powzięły odpowiednie działania sprzyjające powszechnej opiece
zdrowotnej.
Inspirowanie ? podkreślając wpływ decydentów politycznych na transformację
ogólnonarodowego stanu zdrowia; uświadamiając, że jest to proces zaangażowany i ambitny;
zapraszając do uczestnictwa w procesie zmian.
Motywowanie ? dzieląc się przykładami z krajów, które już zbliżają się do osiągnięcia
powszechnej opieki zdrowotnej; zachęcając innych do znalezienia własnej ścieżki do
osiągnięcia celu.
Doradzanie ? zapewniając narzędzia do zorganizowanego dialogu politycznego na temat
poprawy powszechności opieki zdrowotnej w danym kraju lub wspierając takie wysiłki w
innych krajach (poprzez np. rozszerzenie dostępności opieki, poprawę jakości świadczonych
usług medycznych, zredukowanie konieczności odpłatności z własnej kieszeni).
Temat przewodni, hasło i znacznik hasztag #
Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest: Powszechna opieka zdrowotna:
wszędzie dla każdego.
Hasło brzmi ?Zdrowie dla wszystkich?
Głównym hasztagiem wykorzystywanym do oznaczania postów jest #ZdrowieDlaKażdego
(ang. #HealthForAll), jednak należy zwrócić uwagę także na posty ze znacznikiem
#ŚwiatowyDzieńZdrowia (ang. #WorldHealthDay).


Najważniejsze przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018

Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do
świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne bez
generowania dodatkowego obciążenia finansowego.
Nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami.
Powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów.
Powszechna opieka zdrowotna jest osiągalna. Niektóre kraje poczyniły w drodze do jej
osiągnięcia ogromne postępy. Wyzwanie to utrzymać jej dostępność na poziomie
oczekiwanym przez obywateli.
Różne kraje podchodzą do problemu powszechności opieki zdrowotnej w różny sposób, nie
ma uniwersalnych rozwiązań. Jednak każdy kraj może zrobić coś, by poprawić powszechny
dostęp do opieki zdrowotnej.
Aby opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie powszechny, konieczna jest zmiana w
myśleniu o systemie opieki zdrowotnej z tej zorientowanej na choroby i instytucje na
zorientowaną na ludzi i dla ludzi.
Każdy może mieć wpływ na sposób osiągnięcie powszechnej opieki zdrowotnej poprzez
wzięcie udziału w dyskusji o powszechnej opieki zdrowotnej.
Zbyt wielu ludzi jest pomijanych w opiece zdrowotnej
?Powszechny? oznacza ?dla wszystkich?, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek.
Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których
potrzebują bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa. Oto niektóre fakty i liczby
opisujące obecny stan powszechnej opieki zdrowotnej:
Co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług medycznych.
Niemal 100 milionów ludzi zostaje zepchniętych do skrajnego ubóstwa, zmuszona do
przeżycia za 1,9 dolara dziennie lub mniej z powodu konieczności płacenia za usługi
medyczne z własnej kieszeni.
Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) przeznacza co najmniej 10%
środków z domowego budżetu na wydatki związane ze zdrowiem własnym, chorego dziecka
lub innego członka rodziny. Ponoszą tzw. ?wydatki na sytuacje nadzwyczajne?.
Ponoszenie wydatków na sytuacje nadzwyczajne w kontekście służby zdrowia to problem
globalny. W bogatszych krajach Europy, Ameryki Łacińskiej i części Azji, które już osiągnęły
wysoki poziom dostępu do świadczeń zdrowotnych rośnie ilość obywateli, którzy
przeznaczają co najmniej 10% środków z budżetu domowego na koszty związane z opieką
zdrowotną ponoszonych z własnej kieszeni.
Czym jest powszechna opieka zdrowotna?
Z powszechną opieką zdrowotną mamy do czynienia wtedy, kiedy obywatele i lokalne
społeczności mają dostęp do koniecznych świadczeń zdrowotnych bez dodatkowych obciążeń
finansowych.
Powszechna opieka zdrowotna umożliwia wszystkim dostęp do świadczeń zdrowotnych,
które są pomocne w zwalczaniu najważniejszych przyczyn chorób i śmierci; powszechna
opieka zdrowotna jest jednocześnie gwarancją jakości opieki na poziomie wystarczającym do
poprawy stanu zdrowia osób, które z niej korzystają.
Czym nie jest powszechna opieka zdrowotna?
powszechna opieka zdrowotna nie oznacza bezpłatnego dostępu do wszystkich możliwych
czynności zdrowotnych niezależnie od ich kosztu, ponieważ żaden kraj nie jest w stanie
świadczyć wszystkich usług bez odpłatności w sposób zrównoważony.
powszechna opieka zdrowotna nie oznacza jedynie zapewnienia minimalnego koszyka
świadczeń zdrowotnych, służy także stopniowemu rozszerzaniu wachlarza usług i ochrony
finansowej w miarę wzrostu dostępnych zasobów.
powszechna opieka zdrowotna nie oznacza jedynie leczenia jednej osoby, służy także
wspieraniu usług dla całej populacji, takie jak kampanie zdrowia publicznego, dotyczące np.
dodawania fluoru do wody lub kontroli miejsc rozmnażania komarów, które mogą przenosić
wirusy chorobotwórcze.
powszechna opieka zdrowotna nie służy jedynie opiece zdrowotnej i finansowaniu systemu
ochrony zdrowia danego kraju. Bierze pod uwagę wszystkie składowe systemu zdrowia ?
systemów i instytucji, które świadczą usługi bezpośrednio, placówki zdrowotne i sieci
komunikacyjne, technologie zdrowotne, systemy informacyjne, mechanizmy kontroli jakości,
a także zarządzanie i kwestie prawne.

Twój udział w Światowym Dniu Zdrowia 2018

Każdy ma do odegrania pewną rolę we wspomaganiu dyskusji i wpływaniu na zorganizowany
dialog ku polepszeniu polityki osiągania i utrzymania powszechnej opieki zdrowotnej w twoim
kraju.
W szczególności oznacza to:
Zmianę polityki ministerstw tak, by wpływała pozytywnie na zdrowie, wzrost gospodarczy i
rozwój społeczny.
Mediację między parlamentarnymi komisjami zdrowia i grupami zajmującymi się zdrowiem
kreującymi politykę a tymi, którzy zajmują się jej wdrażaniem.
Takie sformułowanie programów partii politycznych, by odpowiadały one wymogom
wyrażanym przez ich zwolenników.
Ochrona interesów środowiska medycznego przez organizacje zawodowe.
Działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiemu blisko ludzi, aby wyrażały obawy
różnych grup ludności.
Wyrażanie własnego zdania indywidualnie domaganie się świadczeń zdrowotnych na dobrym
poziomie.
Udział mediów w zwiększeniu świadomości o powszechnej opiece zdrowotnej i zapewnieniu
transparentności i odpowiedzialności w procesie tworzenia polityki zdrowotnej.
Nieważne, do której z grup należysz, zawsze możesz przejąć stery.
Co możesz zrobić?
Dla przedstawicieli władz:
Zaangażowanie w zorganizowane dyskusje z szeroko rozumianymi instytucjami społecznymi,
których dotyka problem powszechnej opieki zdrowotnej, a jednocześnie są niezbędne w jej
osiągnięciu.
Uchwycenie żądań ludzi, ich opinii i oczekiwań wobec kwestii związanych z powszechną
opieką zdrowotną, by usprawnić reakcje polityczne. Możliwe jest przeprowadzenie
konsultacji społecznych poprzez spotkania bezpośrednie, ankiety lub referendum.
Współpraca z lokalnymi organizacjami i działaczami w dziedzinie powszechnej opieki
zdrowotnej, by wypracować realne rozwiązania wpływające na poprawę sytuacji.
Dla osób prywatnych, pracowników organizacji społecznych i instytucji opieki zdrowotnej
Wyrażanie swoich potrzeb, opinii i oczekiwań lokalnym władzom, politykom, ministrom i
innym reprezentantom.
Wykorzystanie mediów do podzielenia się swoimi historiami z punktu widzenia społeczności i
pacjentów dotkniętych problemem.
Organizowanie wydarzeń z pomocą mediów i serwisów społecznościowych, takich jak fora
dyskusyjne, debaty polityczne, koncerty, marsze i wywiady, by umożliwić ludziom spotkania z
ich reprezentantami politycznymi w kontekście powszechnej opieki zdrowotnej.
Dla przedstawicieli mediów
Zwracanie uwagi na inicjatywy i interwencje mające pozytywny wpływ na dostęp do opieki
zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe ludzi i społeczności.
Pokazanie konsekwencji braku dostępu do koniecznych świadczeń opieki zdrowotnej.
Stworzenie platform do dialogu pomiędzy beneficjentami, społecznościami i ich
reprezentantami a przedstawicielami władz, poprzez np. programy talk-show, wywiady i
debaty radiowe.
Dziel się materiałami i dołącz do dyskusji w serwisach społecznościowych
W trakcie kampanii będziemy komunikować się za pośrednictwem serwisów
społecznościowych:
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Głównym hasztagiem wykorzystywanym do oznaczania postów jest #ZdrowieDlaKażdego
(ang. #HealthForAll), jednak należy zwrócić uwagę także na posty ze znacznikiem
#ŚwiatowyDzieńZdrowia (ang. #WorldHealthDay).
Udostępniaj nasze posty w swojej grupie znajomych, dziel się własnymi materiałami i dołącz
do dyskusji nad kwestiami związanymi z kampanią.