Terminy rekrutacji 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - AKTUALIAZCJA

Lp.  Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu
REKRUTACYJNYM  
 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkołyponadpodstawowej
wraz z dokumentami (wniosek można także składać elektronicznie).
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
do godziny 15:00
 2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
do godziny 15:00
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana
przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół
do których kandyduje.
od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.
do godziny 15:00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
12 sierpnia 2020 r.
 5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie
od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
 6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
o ile nie zostały złożone wcześniej;
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia
lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. dogodz. 15:00, wskazując
na przyczynę 
niedotrzymania terminu. Informacje składa się
w postaci papierowej
lub elektronicznej. Wówczas zaświadczenie
lub orzeczenie składa się  
dyrektorowi szkoły, do której uczeń
został przyjęty, nie później 
niż do 25 września 2020 r.
od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.
do godziny 15:00
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
19 sierpnia 2020 r.
do godziny 15:00
 8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 22 sierpnia 2020 r.
 9. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia
odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
odmowy przyjęcia
11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły