1

 

OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO

WCHODZĄCY W SKŁAD POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W SZCZUCINIE

OGŁASZA

Nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacja - MG.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Zawód -       OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

UCZESTNIKAMI KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO MOGĄ BYĆ:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych uczestnikami kursu mogą być osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowej kwalifikacji zawodowej ? absolwenci liceum, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (jeśli ma   18 lat), a także osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

Po ukończeniu kursu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie konkretnej kwalifikacji       w zawodzie. Potwierdzeniem tego będzie świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Dokumenty można składać osobiście codziennie od 26.03.2018 do 11.06.2018 w sekretariacie uczniowskim PCEiKZ w Szczucinie w godz. od 7:30 do 14:00 .

Wraz z dokumentami należy dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danej kwalifikacji

1

Rozpoczęcie zajęć planowane - 07.09.2018 roku. **

**(ODiDZ zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kursu w przypadku naboru niższego niż 20 osób)

Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego - 3 semestry (700 godz. + 140 godz.  praktyki w zakładach)

Zakończenie zajęć na kursie planowane jest na 15.12.2019 roku

Forma kursu: tryb zaoczny /piątek, sobota/

Odpłatność - części oświatowej subwencji ogólnej (dla słuchaczy bezpłatny)

Zajęcia będą odbywać się w nowych pracowniach obróbki skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC firmy Haas i oprogramowaniu Esprit

Informacji o kursie udziela sekretariat PCEiKZ tel. 14 643 64 21 lub na stronie ODiDZ

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie uczniowskim pok. 13 lub z strony ODiDZ

http://www.pceikz.pl/odidz/images/pliki/kartazgloszeniowa.doc

Kuratorium Kraków

OKE kraków

Powiatowy urząd pracy