WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Do oddania w najem została przeznaczona nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych   w Szczucinie, położona w Szczucinie, gmina Szczucin.

  1. Działka nr 559/1 o powierzchni 4,1629 ha położona w Szczucinie objęta Księgą Wieczystą NR TR1D/00056394/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.
  2. Działka zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 3755,89m2 jest własnością Powiatu Dąbrowskiego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie położona przy ul. Witosa 2,                       33-230 Szczucin.
  3. Budynek posiada wydzielone pomieszczenie na parterze do prowadzenia działalności handlowej – sklepik szkolny o powierzchni 9 m2 w celu najmu.
  4. Przeznaczenie nieruchomości: UO,I- usługi oświaty i działania usługowo-wytwórcze.
  5. Wynajem pomieszczenia nastąpi od dnia 1 września 2023 r.    
  6. Ustala się stawkę czynszu za wynajem pomieszczenia w kwocie 12,00zł brutto za m2
  7. Termin płatności czynszu najmu do 10 każdego miesiąca.
  8. Stawka czynszu za wynajem podlegać będzie aktualizacji po ustaleniu przez dyrektora i najemcę.                                                            
  9. Czas trwania umowy najmu będzie na czas określony od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r.

Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych                               w Szczucinie. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie lokalnej.

Informacja

Dyrekcja Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie informuje, iż w siedzibie tutejszej jednostki oraz Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego, oddanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, oznaczonej jako działka nr 559/1 o pow. 4,1629 ha położonej                                 w jednostce ewidencyjnej – Szczucin, obręb ewidencyjny– Szczucin, objętą Księgą wieczystą nr TR1D/00056394/6, przeznaczonej do oddania w najem.

  w Szczucinie