Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • szkoła
    Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
    w Szczucinie
  • warsztaty

Terminy rekrutacji 2021/2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - AKTUALIAZCJA

Lp.  Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu
REKRUTACYJNYM  
Termin w postępowaniu 
UZUPEŁNIAJĄCYM
 1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna),
wniosek można także składać elektronicznie.
od 17 maja 2021r.
do 21 czerwca 2021r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021r.
do 5 sierpnia 2021r.
 2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021r.
do 14 lipca 2021r.
do godz. 15.00
nie dotyczy
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
 4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021r.
do 26 lipca 2021r.
od 3 sierpnia 2021r. do 13 sierpnia 2021r.
 5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej;
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.**
od 23 lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r.
do godz. 15.00
od 17 sierpnia 2021r.
do 20 sierpnia 2021r.
do godz. 15.00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. 2 sierpnia 2021r.
do godz. 14.00
23 sierpnia 2021 r.
 7. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 sierpnia 2021r. 26 sierpnia 2021 r.
 8. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniają - cym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.
Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.