TERMINY REKRUTACJI

 

UWAGA! Dla klasy mundurowo-wojskowej obowiązuje krótszy termin na złożenie wniosku/podania

 O przyjęciu do tej klasy w pierwszym etapie rekrutacji decyduje wynik prób sprawności fizycznej.

TERMIN
klasa mundurowo-wojskowa

 RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN
pozostałe klasy

od 13 maja 2024 

do 27 maja 2024
do godz. 15.00

złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

złożenie orzeczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia

złożenie zgody rodziców na uczęszczanie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

od 13 maja 2024 

do 4 lipca 2024
do godz. 15.00

6 czerwca 2024
godz. 16.00

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

nie dotyczy

20 czerwca 2024
godz. 16.00

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie

nie dotyczy

21 czerwca 2024 godz.
12.00

podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

nie dotyczy

od 21 czerwca 2024 
do 4 lipca 2024
do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2024
do 4 lipca 2024
do godz. 15.00

11 lipca 2024
do godz 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2024
do godz 12.00

od 11 lipca 2024
do 15 lipca 2024
do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 11 lipca 2024
do 15 lipca 2024
do godz. 15.00

16 lipca 2024
do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

16 lipca 2024
do godz. 12.00

 

WAŻNE DOKUMENTY:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Orzeczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia

Zgoda rodziców na uczęszczanie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawnościowych

Zgoda rodziców na udział w próbach sprawnościowych

Opis prób sprawnościowych

 

  w Szczucinie