Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Rekrutacja do klasy mundurowej-wojskowej


Oddział Przygotowania Wojskowego

UWAGA!

Dla tej klasy obowiązuje

krótszy termin na złożenie

wniosku/podania

 O przyjęciu do tej klasy w pierwszym etapie rekrutacji

decyduje wynik prób sprawności fizycznej.

TERMIN

 RODZAJ CZYNNOŚCI

13 maja 2024 -
27 maja 2024
do godz. 15.00

złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

złożenie orzeczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia

złożenie zgody rodziców na uczęszczanie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

6 czerwca 2024
godz. 16.00

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

20 czerwca 2024
godz. 16.00

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie

21 czerwca 2024 godz.
12.00

podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

21 czerwca 2024 - 4 lipca 2024
do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

11 lipca 2024 godz 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2024 - 15 lipca 2024
do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

16 lipca 2024
do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Orzeczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia

Zgoda rodziców na uczęszczanie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawnościowych

Zgoda rodziców na udział w próbach sprawnościowych

Opis prób sprawnościowych

 

  w Szczucinie